Az európai uniós szabályozással összhangban a belföldi árszínvonalon nyújtott EU roaming szolgáltatást azok a barangolást végző Előfizetők vehetik igénybe, akik Magyarországon állandó lakcímmel rendelkeznek vagy Magyarországgal szoros kapcsolatban állnak, ami miatt gyakran és jelentős ideig Magyarországon kell tartózkodniuk. A Szolgáltató jogosult ezen körülmények igazolására vonatkozó kéréssel fordulni az Előfizető irányába az Előfizetői Szerződés fennállásának időtartama alatt.

A belföldi árszínvonalon nyújtott barangolási szolgáltatások nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, az 1. roaming díjzónában történő időszakos utazáson kívüli használatának megelőzése céljából a Szolgáltató „méltányos használatra vonatkozó feltételek” alkalmazására jogosult az alábbiak szerint. Az 1. roaming díjzónában történő időszakos utazási célú felhasználás során a magyarországi hívószámokra irányuló, illetve az 1. roaming díjzónába indított hívások, SMS-ek mennyisége, illetve az 1. roaming díjzónában felhasznált adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi használat négyhavi számlázási ciklusonként vett átlagát, valamint a vizsgált időszakban a szabályozás hatálya alá eső ország roaming partnerének hálózatán forgalmazott napok száma nem haladhatja meg a Szolgáltató hálózatán forgalmazott napok számát (méltányos használat).

A méltányos használat feltételeinek betartása érdekében a hívószám használatát a Szolgáltató vizsgálhatja, amely vizsgálat a vizsgálat időpontját megelőző 4 hónapra terjed ki. Amennyiben a Szolgáltató a vizsgálat során a méltányos használat feltételeinek be nem tartását észleli, erről SMS-t küld az Előfizető részére, amelyben felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogyha a méltányos használat feltételeinek az értesítést követő 2 héten belül nem tesz eleget (a használat jellege nem változik), akkor az Előfizető az érintett szolgáltatásokat az 1. roaming díjzónában a továbbiakban kizárólag belföldi díj és többletdíj együttes alkalmazásával veheti igénybe – addig az időpontig, ameddig nem tesz eleget a méltányos használat feltételeinek.

A Szolgáltató a méltányos használat feltételeinek be nem tartásának időtartama alatt az irányadó belföldi díjakon túl az alábbi többletdíjak felszámítására jogosult:

  • hanghívás indítása: 12 Ft/perc
  • hanghívás fogadása: 3 Ft/perc
  • SMS küldés: 3 Ft/SMS
  • adatforgalom: 0,5274 Ft/MB