A honlap tulajdonosa a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

 

A vállalat adatai:

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-0667975

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Telefonszám: 1272 v. 061 707 1000

E-mail:  ugyfelszolgalat@hu.digi.tv

Felügyeleti szerv: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

Adószám: 12175136-2-44

 

I. Bevezető:

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az alábbi adatvédelmi és kezelési, valamint jogi elveket tartalmazó nyilatkozatot teszi közzé, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el. A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. a következő jogszabályokban megfogalmazott elveket vette alapul jelen nyilatkozatának megtételekor: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvényt, az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvényt,az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvényt, az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlását valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglalt rendelkezéseket.

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. célja, hogy online szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára - bármiféle megkülönböztetés nélkül – biztosítva legyen, hogy alapvető jogait tiszteletben tartsák a személyes adatok gépi feldolgozása során.

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. a jelen weboldalt látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek. A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. adatokat  harmadik fél számára csak az érintett hozzájárulásával ad ki, azokat bármilyen egyéb célra csak a hozzájárulás megadását követően használja fel.

II. Fogalom-meghatározások a jelen nyilatkozat alkalmazása során:

a) személyes adat:

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: „látogató”, „érintett”, „ügyfél”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

b) különleges adat:

ba) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

bb) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

c) adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

d) adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

e) adattovábbítás:

az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

f) nyilvánosságra hozatal:

az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

g) adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

h) adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

i) adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

j) automatizált adatállomány:

automatikusan feldolgozásra kerülő adatok sora.

k) gépi feldolgozás:

a következő műveleteket tartalmazza, ha azok részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

III. Adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük.

e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

IV. Az adatalanyt védő további garanciák:

Mindenkinek joga van arra, hogy

a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről.

b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák.

c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon.

d) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

V. Jogok:

A weboldalon található mindennemű tartalom, így minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket kizárólag a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni. Az üzemeltető a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül jogosult módosítani, korszerűsíteni vagy visszavonni. Tilos a felhasználó általi bármely, az oldal tartalmával összefüggő módosítás, az oldal tartalmának, vagy annak részének reprodukálása, nyilvános közzététele, előadása, terjesztése, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal való felhasználása . Ezen cselekedetek szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhetnek.

VI. Felelősség:

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. weboldalát a felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is.

A digikabel.hu oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-nek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Amennyiben a felhasználó ilyen ugrópontokra kattint, más szolgáltatók oldalaira kerül át. Ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

VII. Cookie-k:

A weboldalt látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a weblap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Az IP-címeket a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne. A weboldal látogatásával egyidejűleg egyéb cookie-k, illetve web-bug-ok letöltésére nem kerül sor.

A cookie-fogadás felhasználói tiltása – amelynek pontos módjáról böngészőjének útmutatója ad eligazítást - szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban a weblap személyre szabható szolgáltatásait igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges.

A honlapon közzétett bármely információ (ideértve a megjelölt díjakat is) kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok pontosságáért illetve naprakész mivoltáért a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

Tekintettel arra, hogy jelen honlap tartalma határozatlan időközönként változhat, javasoljuk, hogy az oldal tartalmát időről időre tanulmányozza át.